Всичко за производството на пелети

Производство на пелети

Пелетите предлагат ефективност и удобство за съхраняване и горене. Калоричността им при горенето се постига чрез специфичния им начин на производство. При него се намалява влажността на дървесината и тя се раздробява на ситни частици, след което се пресова за компактност.

При производството на пелети се постигат гранули с калоричност между 3800 и 4100 ккал/кг. Освен това пелетните гранули имат ниско пепелно съдържание.

За да се получи един тон дървесни пелети, количеството необходима дървесина може да варира, според влажността на материала и от вида на използваната дървесина. По принцип е необходима от 4 до 7 кубически метра дървесина.

Каква дървесина се използва за производство на пелети

Използва се предимно отпадъчна дървесина от дървообработващата промишленост. Може да се добави дървесна кора и дървесни трици. Добавянето на дървесна кора влошава качеството на готовите пелети.

Освен това, поради нарасналото търсене на пелети, се използва и суров дървен материал.

Подготвянето на дървесината за пресоване в пелети

Подготвянето на дървесината включва няколко етапа:

  • смилане на едро
  • изсушаване
  • смилане на ситно

Ако дървесината се състои от стърготини с еднородни размери, етапът на смилане на едро може да се замести с пресяване. За пресяването се използват сита, по-дребните частици се използват за производство на пелети, а по-едрите могат да се използват като гориво или да се подложат на раздробяване в мелници.

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай

Едрото смилане на дървесината

При едрото смилане се получават частици, които лесно могат да се подложат на сушене при следващия етап. Освен това след сушенето следва смилане на ситно, което се извършва лесно чрез по-нататъшно раздробяване на едрите частици.

За едро смилане се използват мелници, които са от два вида: барабанни и чукови.

Дървесните частици, получени след едро смилане, трябва да се съхраняват в помещения, чийто под не е на пясъчна или чакълена основа, тъй като ще се добавят примеси на пясък или чакъл.

Изсушаването на дървесината

Изсушаването на дървесината е важен етап от производството, за осигуряване на високо качество и калорийност на пелетите. След преминаването и през смилането на ситно, при пресоването, влажната дървесина не се поддава лесно на обработване в пресовани гранули. Затова ако изсушаването не е извършено до достатъчно ниска влажност, гранулите не са добре оформени и няма да горят добре, което освен ниска енергийна ефективност ще причини и проблеми за уредите, в които се използват тези дървесните пелети.

Обикновено смляната дървесина съдържа доста влага. За намаляването й до допустими стойности изсушаването трябва да се извършва равномерно.

За препоръчване е раздробеният на едро дървен материал да е с влажност между 8% и 12%, преди да започне пресоването.

Видовете сушилни за суровина за пелети

Сушилните, използвани за обработването на дървесинния материал, са главно два вида: барабанни и лентови сушилни. Изборът на типа сушилни зависи от суровината.

Барабанни сушилни

Както показва названието им, тези сушилни имат сушилна камера във формата на барабан. Методът на изсушаване може да бъде с димни газове, а при сушилните с индиректно загряване – с пара, вода или масло. Газовете, парата, водата и маслото играят ролята на топлоносители. Ако барабанната сушилня е с индиректно загряване, се избягва прекомерно изсушаване на дървесните частици.

Вътре в сушилния барабан суровината се разбърква непрекъснато от лопатъчната система, за осигуряване на равномерно изсушаване.

Лентови сушилни

Тези сушилни имат пространство във формата на тунел с междинни секции. В тунела се движи лента или ленти.

При еднолентовите сушилни влажната дървесина се подава от единия край на тунела и след като премине през различните секции за изсушаване, излиза от другия край. В различните зони подаването на въздуха се извършва от различни посоки, с различна скорост, температура и влажност.

Многолентовите сушилни са с няколко ленти разположени една над друга и раздробената дървесина се премества от една лента към друга. Изсушаването с този вид сушилни е по-добро, тъй като обтичането на дървесината е по-ефективно.

Смилането на ситно

Смилането на дървесината до по-ситни частици се извършва в мелница, където се използват чукове, монтирани върху вал. Размерът на дървесните частици след този етап на смилане трябва да е най-много 4 мм; за предпочитане е да се достигне размер 1,5 мм.

Пресоването на дървесния материал в пелети

Подаването на изсушената и смляна до ситни частици дървесина до преси се извършва с дозатор. Пресоването се извършва при висока температура. Така съдържащият се в дървесината лигнин омеква при достигане на температура над 100ºC и слепва частиците, тоест действа като естествено лепило. За слепването и лесното оформяне на гранулите допринася и високото налягане при пресоването.

Ако съдържанието на лигнин в дървесината е ниско, се налага добавяне на слепващи вещества. Едно от често използваните слепващи вещества е картофено нишесте. Освен че допринасят за слепването на дървесните частици, веществата, които играят ролята на лепила, намаляват и износването на матриците.

Видове матрици на пресите за пелети

Матриците на пресите за пелети са плоски или цилиндрични.

Плоската матрица е хоризонтална, а ролките се намират над нея. Дървесината се пресова между хоризонталната плоскост и ролките. Под матрицата се намират ножове, които отрязват цилиндричните форми до дължина на пелети. Плоските матрици са подходящи за малко по обем производство.

Цилиндричната матрица е оформена като метален пръстен или цилиндър с отвори. Дървесният материал преминава през отворите и се избутва от ролки, намиращи се от вътрешната страна на цилиндъра. След излизане на пресованите цилиндрични форми те се отрязват от нож, за да се получат пелети с необходимата дължина. Цилиндричните матрици се използват в голямо по обем производство на пелети.

Охлаждането на готовите пелети

Охлаждането на произведените пелети се налага поради високата температура на получените гранули, която достига до 90°. Охлаждането втвърдява лигнина и се постига по-добро слепване.

Опаковането на пелетите

Опаковането на пелетите е необходимо за запазване на ниската им влажност, както и за избягване на замърсяване с прах и други частици от околната среда. Но често те се съхраняват в насипно състояние.

Домашно производство на пелети

Ако имате фирма за производство на мебели или друго производство, свързано с дървообработване, и ви остава доста талаш, можете да си купите машина за производство на пелети с по-малка производителност, подходяща за домашно производство. Непременно след пресоването на пелетите трябва да се извърши охлаждане за добра степен на слепване. Но домашните пелети са около два пъти по-малко калорийни от промишлено произведените.

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове