Помещение за пелетен котел

Какво трябва да бъде помещението за пелетния котел

За да може да използвате максимално възможностите на пелетния котел, трябва да са спазени всички изисквания на производителя за осигуряване на подходящо помещение и за монтажа. Помещението има своето значение за средата, която ще се създаде с отоплението, за възможността за обслужване, за пожаробезопасността. Изборът му зависи и от площта, която може да се задели за целта, и от размерите на котела.

В този раздел ще разгледаме основните изисквания за помещението, в което се монтира котелът на пелети.

Основни изисквания за помещението, в което се монтира котел за пелети

Постоянен приток на свеж въздух в помещението с пелетен котел

Когато избирате помещението, в което ще бъде монтиран котелът, едно от основните условия, които трябва да се спазят, е възможността за осигуряване на постоянен приток на свеж въздух. Този въздух е от значение както за самия горивен процес, така и за постигането на добра вентилация. Самият котел се нуждае от голямо количество кислород за правилното изгаряне на пелетите. Достатъчната вентилация също е много важна.

Отоврът в стената може да е с диаметър до 10 см. Това е напълно достатъчно за осигуряване на вентилацията. Закриването с решетка също е достатъчно. Не е необходимо да се инсталират вентилатори, клапани и други.

Помещението за пелетния котел трябва да е сухо

Тъй като едно от основните предимства на пелетите, гарантиращи калоричността на това гориво, е много ниското съдържание на влага, е особено важно и котелното помещение да не е влажно. Още по-важно е това, когато планирате да разположите не само котела, но и бункера или палетите с пелети в едно и също помещение. Във влажна среда пелетите лесно поемат влага, а това ще влоши качеството на отоплението.

Не инсталирайте котела в помещение за жилищни цели

Поради средата, която ще бъде създадена с работата на котела, зареждането на пелетите, почистването на самия котел и други свързани с функционирането на пелетното оборудване операции не е препоръчително да предвидите жилищно помещение, в което да разположите котела. Разположено встрани от основно използваните стаи помещение, в мазата, гаража, дори и в отделна пристройка, е решението за инсталирането на пелетния котел.

Трябва да осигурите достатъчно пространство за манипулациите с котела

Както при самото обслужване, така и при редовната поддръжка на пелетния котел е  необходимо да има достатъчно пространство за безпроблемно извършване на манипулациите. 

Производителят посочва какви трябва да бъдат минималните разстояния пред котела, както и между задната му част и стената. Освен това трябва да се спази и необходимото разстояние от страната, от която е монтиран основният модул. Той съдържа горелката, до която трябва да се осигури свободен достъп. При изчисляване на разстоянията за правилно разполагане на пелетния котел трябва да се вземе предвид и къде е разположен бункерът за пелети, ако той ще бъде поставен в едно и също помещение с котела, както и да се осигури достатъчно пространство за шнека за подаване на пелетите.

Ако котелът и бункерът ще бъдат в едно и също помещение, трябва да се спази минималното разстояние между двата обекта. Високата температура, която се постига при горенето на котела, ще създаде риск от пожар, ако е близо до бункера с пелети. Поставянето на котела и на бункера на достатъчно разстояние един от друг ще осигури безопасност на експлоатацията и предпазване от евентуален пожар.

От значение е и осигуряването на достатъчно пространство над самия котел. То е необходимо за осигуряване на безпроблемен достъп до вътрешността на топлообменника, когато  трябва да се почиства натрупаната пепел.

Обикновено разстоянията от стените отстрани и отзад на котела трябва да са минимум 50 см, а разстоянието отпред – миниму 1 метър.

Осигуряването на достъп до електрическата мрежа

За работата на пелетния котел трябва да се осигури достъп до електрическата мрежа, за да може да се свърже с нея.

За предпочитане е да се включат две различни фази. Едната ще бъде за захранването на котела и оборудването, а другата за осветлението. Така при евентуален проблем в електрическата част на оборудването ще може да се извърши оглед и да се извърши ремонт при достатъчно силно осветление.

За предпочитане е подът и стените на котелното помещение да се почистват лесно

Поради лекото замърсяване с дървесен прах и пепел от почистването на котела е важно да предвидите и възможност за лесно почистване на пода. Същото важи и за стените, тъй като и те могат да се запрашат.

Допълнителни изисквания за местоположението на котел на пелети

Отопляемостта на помещението за котела

Помещението, в което планирате да разположите пелетния котел, трябва да се отоплява. Изискването за температурата в него е тя да бъде минимум 5 градуса Целзий. Поддържането на тази температура е важно за осигуряване на подходяща среда за запазване на състоянието на оборудването на пелетния котел.

Ако живеете в къща на два или повече етажа

Ако живеете в къща на два или повече етажа, препоръчваме ви да предвидите помещение за пелетния коте в мазата или на първия етаж. Не е препоръчително да инсталирате котела на ниво над първия етаж.

Помещението за пелетния котел трябва да бъде с плътно затваряща се врата

Когато пелетният котел и бункерът са в едно и също помещение, трябва да се вземе предвид фактът, че при изсипването на пелетите в бункера се отделя известно количество дървесен прах. При чистенето на самия котел известна част от пепелта се посипва по пода. За да не се разнасят тези частици до жилищните помещения, за препоръчване е да осигурите плътно затваряща се врата на помещението.

Звукоизолиране на помещението за котела

Ако помещението е на такова място, че шумът от работата на котела ще смущава живущите, препоръчително е да планирате и звукоизолиране на помещението.

Необходима ли е изолация на стените на помещението за котела

Още една предпазна мярка за предпазване от евентуални проблеми поради високата температура, която се получава при функционирането на котела, е изолирането на стените на помещението. Изолирането може да се постигне с подходяща мазилка или с пожароустойчив гипсокартон. Важно е да се изолират частите на стените зад и над котела. Самата изолация трябва да се издава на минимум 10 см отстрани на котела и около 50 см над горната му част.

Ако максималната температура, която достига повърхността на пелетния котел при функциониране, е до 120 градуса Целзий, не е необходимо да се постави излация на стените.

Допълнителна противопожарна защита на изхода на тръбата

За допълнителна противопожарна защита ви препоръчваме изходът на тръбата да се изолира с негорими материали. Температурата в тръбата е висока и при контакт с горими материали в стената ще създаде пожарна опасност.